E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche
"Izoprogres" A.D. je preduzeće koje je osnovano 1967 godine i od tada radi i razvija se pre svega u oblasti izvođenja termičke i akustične izolacije, završnih radova u građevinarstvu, kao i industrijskog čišćenja. Prateći trendove razvoja u svetu kao i trenutne zahteve tržišta u Srbiji i u regionu, preduzeće "Izoprogres" A.D. je 2004 godine uvelo sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i od tada ga uspešno primenjuje. 2011 uveden je sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001, a 2012 uveden je sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 koji zajednički čine integrisani sistem menadžmenta. Zahvaljujući primeni i unapređenju ovih standarda i svojim strucnim i obučenim kadrovima, kao potvrda nesumnjivog kvaliteta uspešno su izvedeni brojni radovi bez reklamacija na opšte zadovoljstvo naših korisnika.
Poštujući definisanu politiku kvaliteta, kao i postavljene ciljeve razvoja, preduzeće "Izoprogres" A.D. je u proteklom periodu uspešno izvršilo vlasničku transformaciju. Baveći se termičkom izolacijom i uštedom energije u građevinarstvu kao osnovnom delatnošcu, a poslednjih godina i industrijskim čišćenjem preduzeće "Izoprogres" A.D. je preraslo u veliki i značajan činilac u zaštiti životne sredine, što je prihvatilo i kao svoju društvenu obavezu.

Kupovinom novih mašina, alata i opreme kao i pro- širenjem postojeće radio- nice u Obrenovcu, pored već razvijenih novih de- latnosti (usluga industrij- skog čišćenja) "Izoprogres" A.D. pos- tepeno zaokružuje ponu- du svojih usluga prateći kontinualno zadovoljstvo svojih korisnika.
Završićemo sve poslove koje nam poveri naručilac bolje i brže od naših konkurenata.
Radite sa nama i uverite se da smo najsigurniji.