E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche
Preduzeće "Izoprogres" A.D. osnovano je i upisano u registar Okružnog privrednog suda u Beogradu 2. marta 1967. godine kao preduzeće za projektovanje i izvođenje termo i akustične izolacije. Osnivači su bili fizicka lica koji su potpisali ugovor o osnivanju 21.II.1967. godine. Kao organizacija udruženog rada "Izoprogres" A.D. je upisan u sudski registar 5. januara 1974. godine, usaglašavanje sa Zakonom o udruženom radu izvršeno je 21. decembra 1978. godine a sa Zakonom o preduzećima 29. decembra 1989. godine.
Preduzeće je privatizovano 2002. godine metodom javne aukcije i dokapitalizovano 2003. godine. Sada posluje kao akcionarsko društvo a većinski akcionar raspolaže sa preko 80% ukupnih akcija. Osnivački kapital iznosi 40.069.000,00 dinara dok je ukupni kapital Preduzeća znatno veći. Preduzeće od osnivanja radi i razvija se pre svega u oblasti izvođenja termičke i akustične izolacije. Pored toga Preduzeće radi montažu krovnih konstrukcija, pokrivanje krovova, ostale završne radove kao i nov program čišćenja objekata najsavremenijom mašinskom opremom urađenom prema euro 3 standardima.
U preduzeću je zaposleno 140 ljudi od čega u neposrednoj proizvodnji 125. Diplomirani inženjeri imaju potrebne licence za projektovanje i licence za odgovornog izvođača radova a ostali stručnjaci najviše državne sertifikate za poslove koje profesionalno obavljaju. Preduzeće raspolaže najsavremenijom opremom i alatima za obavljanje poslova iz registrovanih delatnosti, ima potrebne licence nadležnog Ministarstva za projektovanje i izvođenje. Preduzeće je uvelo i međunarodne standarde po sertifikatima registrovanim kod LLOYD'S-a: ISO 9001/2008 sistem upravljanja kvalitetom, OHSAS 18001 sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i ISO 14001 sistem upravljanja zaštitom životne sredine.
Na izvedene radove Preduzeće daje garanciju u skladu sa pravilima struke za tu vrstu posla a do sada (skoro 40 godina), nije imalo ozbiljnih reklamacija na kvalitet pruženih usluga. Poslovni slogan Preduzeća utvrđen Biznis planom glasi: "Završićemo sve poslove koje nam poveri naručilac bolje i brže od naših konkurenata. Radite sa nama i uverite se da smo najsigurniji." Do sada se suština ovog slogana u potpunosti ostvaruje kroz poslovnu politiku Preduzeća.