E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

Termoizolaterski radovi su najzastupljenija usluga koju pruža "Izoprogres" A.D. i sa ponosom možemo istaći da smo u ovoj delatnosti jedna od najboljih firmi u zemlji.

"Izoprogres" A.D. izvodi termičke i akustične izolaterske radove na:

 • postrojenjima termoelektrana, rafinerija i petrohemije
 • gradskim toplanama
 • industrijskim hladnjacama
 • javnim objektima za stanovanje
 • sportskim i drugim halama

Izolaterske radove izvodimo u sklopu izgradnje novih objekata i u toku održavanja tih objekata, kada investitor poseduje potpunu i nepotpunu dokumentaciju ili kada uopšte ne poseduje dokumentaciju.

Pri izvođenju izolaterskih radova pridržavamo se sledećih osnova:

 • potpisani ugovor sa Investitorom
 • tehnička dokumentacija (potpuna, nepotpuna ili dobijena na osnovu snimanja postojećeg stanja na objektu)
 • Standard SRPS U.J5.070, dimenzionisanje i vrednovanje izolacija grejanja i hladenja
 • FESI I i II - Smernice "Evropskog udruženja zajednica izolatera"
 • građevinske norme GN 771-101 i 103

Radove izvodimo u unutrašnjosti objekata i na otvorenom prostoru, pri temperaturi od -10 do +50°C. Vršimo i izradu cevne skele što je često neophodno da bi se obezbedila pristupacnost pojedinim objektima.

Pripremu materijala za ugradnju vršimo na licu mesta gde je moguće (stalna ili privremena gradilišta), ali i u opremljenoj radionici u Obrenovcu gde se nalaze sve potrebne mašine i alati.

Termoizolaterski radovi najčešće se izvode na sledeći način:

 1. Termička izolacija je od jastuka mineralne vune na merkur pletivu (gustine 100 kg/m3), termičke provodljivosti u skladu sa zahtevanim Nemačkim normama (VDI 2055) i standardu (DIN 4102), a u debljinama koje su zahtevane. Za debljine izolacije do 100mm koristi se jednoslojna , a za debljine preko 100mm višeslojna izolacija. Izolacija je takva da obezbeduje da temperatura na spoljnoj površini izolacije ne prede 60 oC.
 2. Na debljinama izolacije preko 60mm koriste se odstojnici (nogice) i po potrebi čelični prstenovi od čelicne HVT trake dimenzija 30x3mm medusobno odvojeni bezazbestnom lepenkom, debljine 5mm.
 3. Na tako izradenu i montiranu podkonstrukciju postavio bi se Al. lim različitih debljina:
  • za prečnike izolacije do 200mm 0,7 mm
  • za prečnike izolacije od 200 do 600mm 0,8 mm
  • za prečnike izolacije iznad 600mm 1,0 mm

Prirubnice, ventili i kompenzatori bi se izolovali tako da bi se postavljale lako demontažne kape.

Sav materijal koji se ugrađuje je nezapaljiv i potpuno bezopasan za okolinu i moze se reciklirati.